Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v níže uvedených oblastech práva:

OBČANSKÉ PRÁVO A NEMOVITOSTI

 • příprava, kontrola a revize všech typů občanskoprávních smluv (např. kupní smlouvy, darovací, nájemní, smlouvy o půjčce, smlouvy o smlouvě budoucí apod.)
 • advokátní úschovy peněz
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů
 • věcná břemena
 • zástavní a zadržovací právo
 • právní služby v dědických věcech
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodného obohacení
 • vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy, sousedské vztahy
 • spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele (uzavření smlouvy, smlouvy uzavírané na dálku, smlouvy uzavřené mimo provozovnu, odstoupení od smlouvy)
 • ochrana osobnosti
 • založení a zápis společenství vlastníků jednotek, sepis stanov
 • poradenství pro spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti
 • due diligence - kontrola právního stavu nemovitostí, komplexní zajištění due dilegence nabývacích titulů a právních vztahů k nemovitostem se zaměřením na označení a vyhodnocení právních i ekonomických a daňových rizik souvisejících s transakcemi v oblasti nemovitostí
 • nájem a podnájem prostor sloužících podnikání - příprava a revize nájemních a podnájemních smluv, příprava vzorové dokumentace dle požadavku klienta, výpovědi nájmů a podnájmů;
 • zastupování klientů v souvislosti se vztahy mezi majiteli nemovitostí a nájemci

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba klientů v přípravném řízení
 • zastupování klientů v řízení o vazbě
 • všeobecné trestněprávní poradenství, zpracování analýz právních úkonů z hlediska trestněprávní odpovědnosti
 • obhajování klientů při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem
 • obhajování mladistvých před specializovanými soudy pro mládež
 • sepisování a podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení, ústavních stížností
 • zastupování klientů před Nejvyšším soudem České republiky v rámci řízení o dovolání
 • zastupování klientů ve vykonávacím řízení, podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu
 • zastupování poškozených, uplatňování nároků poškozených na náhradu škody v rámci trestního řízení
 • zastupování klientů při jednání s Probační a mediační službou České republiky
 • sepis žádosti o propuštění z vazby na svobodu, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, odklad výkonu trestu, upuštění od výkonu trestu, přerušení výkonu trestu apod.
 • sepis trestních oznámení

RODINNÉ PRÁVO A ROZVODY

 • rozvody (sporné i nesporné (dohodou)
 • majetkové vypořádání manželů
 • zúžení, rozšíření, změny společného jmění manželů
 • úprava poměrů k dětem pro dobu do a po rozvodu manželství (výživné, výchova, styk s nezletilými)
 • mezinárodní únosy dětí, řízení o navrácení dítěte do země původu
 • zastupování před soudy
 • předběžná opatření
 • opatření proti domácímu násilí

SOUDNÍ SPORY A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • sepis návrhu na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků včetně ústavní stížnosti
 • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
 • zastupování v řízení vedeném katastrálním úřadem jako správním orgánem
 • zkrácené rozkazní řízení v obchodněprávních věcech
 • sepis návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků (odpor, námitky, odvolání, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost)
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů

OBCHODNÍ PRÁVO A BYTOVÁ DRUŽSTVA

 • sepis, kontrola a revize obchodněprávních smluv
 • kompletní zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny (firma, sídlo, předmět podnikání, statutární orgány, společníci, právní forma atd.) včetně zajištění sepisu zakladatelských dokumentů a jejich změn notářem, převod podniku a nájem podniku
 • přeměny obchodních společností – fúze včetně přeshraničních, rozdělení včetně rozdělení odštěpením, změny právní formy, atd.
 • akvizice – komplexní zastoupení včetně návrhu nejvhodnější formy realizace akvizice, due diligence, vypracování smluvní dokumentace, zastupování při jednání s protistranou
 • zajištění závazků (smluvní pokuta, ručení, uznání závazku)
 • vznik, změna a zánik obchodněprávních závazkových vztahů (jednání o uzavření smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zmaření smlouvy, započtení pohledávek, odstoupení od smlouvy, odstupné)
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem a v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • zvýšení/snížení základního kapitálu, převod obchodního podílu, zřizování zástavních práv k obchodním podílům, majetkové vypořádání obchodních společností
 • právo směnečné a šekové, cenné papíry
 • nekalá soutěž (právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži)

PRACOVNÍ PRÁVO

 • vypracování pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • sepis pracovněprávních žalob a podání soudu (neplatnost převedení na jinou práci, neplatnost přeložení do jiného místa výkonu práce a náhrada mzdy, uložení povinnosti zařadit zaměstnance na původní místo, neplatnost výpovědi a náhradu mzdy, neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a náhrada mzdy, náhrada škody, odškodnění pracovního úrazu, vydání bezdůvodného obohacení apod.)
 • změny a ukončení pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
 • problematika dovolené na zotavenou, mateřské a rodičovské dovolené
 • otázky pracovní doby, práce přesčas, pracovní cesty a překážek v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele
 • problematika pracovních úrazů, nemocí z povolání, náhrady škody a náhrady ztráty na výdělku
 • náhrada mzdy, srážky ze mzdy
 • agenturní zaměstnávání, vypracování konkurenční doložky

INSLOVENČNÍ PRÁVO

 • příprava insolvenčního návrhu
 • zpracování přihlášky pohledávek
 • zastupování ve věřitelských orgánech
 • zastupování v incidenčních a jiných sporech
 • vymáhání náhrady škody
 • osobní bankrot
 • úpadek
 • likvidace
 • neoprávněný soupis majetku do podstaty
 • odpůrčí žaloby.

Copyright JUDr. Věra Zahradníková, advokátní kancelář