Vítejte na stránkách advokátní kanceláře

JUDr. Věry Zahradníkové

Kancelář se nachází v moderní budově STEELHOUSE v centru města.

Přijďte nás navštívit do advokátní kanceláře ve 4. patře budovy STEELHOUSE v Třinci. Volejte kdykoli na

tel: 606 76 68 65

Kdo jsem?

Jsem samostatnou advokátkou provozující advokátní praxi od roku 1996 v Třinci. Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu v Praze, Právnickou fakultu a studium jsem ukončila v roce 1984. Následně jsem v roce 1985 vykonala rigorózní zkoušku a v roce 1993 zkoušky advokátní na téže univerzitě.

V průběhu mé právní praxe jsem se věnovala zejména bytovému družstevnictví, byla jsem zaměstnaná v několika stavebních bytových družstvech a dále jsem pracovala jako právník na právním odboru Třineckých železáren, a.s. Třinec.

Od roku 1996 se věnuji samostatné advokátní praxi, ve které se zaměřuji zejména na občanské právo, rodinné právo, právo k nemovitostem, trestní právo, správní právo a na zastupování klientů před soudy všech stupňů v občanskoprávních i trestněprávních věcech. Již od roku 1997 spolupracuji s velkými realitními kancelářemi, se stavebními bytovými družstvy a se společenstvími vlastníků.

Ke svým klientům přistupuji individuálně a věnuji jim veškerou péči a odbornou pomoc v právních otázkách. Mým hlavním cílem je spokojenost klienta, diskrétnost a samozřejmostí je zachování mlčenlivosti. Po poradě s klientem vždy přistupuji k problémům klienta uvážlivě a vstřícně, hledám rychlé a komplexní řešení jeho požadavků.

V čem jsem nejlepší?

Právo nemovitostí

Obhajoba v trestních věcech

Rodinné právo a rozvody

Kolik to stojí?

Právní službu poskytuji klientům v rámci zákona o advokacii a advokátního tarifu. Podle rozsahu, charakteru a obsahu právní pomoci poskytuji právní službu jako samostatná advokátka a sjednávám s klienty tyto formy odměny za poskytnutou právní službu :

Paušální odměna

  • je stanovena podle celkového rozsahu poskytnuté právní pomoci a za celkové vyřízení věci. Její výši dohodnu s klientem již na počátku zastupování – při převzetí věci (např. sepis prohlášení vlastníka, právní pomoc v rámci občanského práva, rodinného práva, trestního práva, vypořádání společného jmění manželů dohodou atd).

Hodinová odměna

  • je stanovena počtem hodin, které strávím fakticky nad vyřešením celého právního případu. Hodinová odměna za právní pomoc se u mne pohybuje za každou započatou hodinu poskytování právní služby v rozmezí 1.000,- Kč až 2.000,- Kč.

Úkonová odměna

  • je stanovena počtem úkonů při poskytnuté právní pomoci, které jako advokátka pro klienta provedu s tím, že částka za jeden úkon právní služby je dána pevnou sazbou dle advokátního tarifu a podle obsahu a charakteru věci. Podle dohody s klientem a v určité konkrétní věci může být tarifem stanovená odměna přiměřeně snížena.

Klienta vždy informuji o rozsahu prací, náročnosti prací a o předpokládané výši odměny za poskytnutou právní pomoc. Při poskytování právní služby zohledňuji také finanční možnosti klienta.

Informace pro spotřebitele

Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost, příp. pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů. Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Klient bere na vědomí, že je považován za tzv. spotřebitele, pokud uzavírá s advokátem smlouvu o poskytování právních služeb mimo rámec své podnikatelské činnosti (dále jen klient-spotřebitel). Dovolujeme si tímto v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informovat klienty, kteří jsou spotřebiteli, že dojde-li ke vzniku sporu mezi klientem-spotřebitelem a advokátem, je klient oprávněn tento spor předložit k mimosoudnímu projednání pověřenému subjektu, kterým je Česká advokátní komora. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz, kde jsou uvedeny informace týkající se pravidel České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

© Copyright JUDr. Věra Zahradníková, advokátní kancelář | Úvodní fotografie použita ze serveru: http://www.dwarchitektura.cz/portfolio/steelhouse-trinec-interier-restaurace/